Menu

Menu

NyhederKalenderMedlemsserviceMedlemstilbudKursus & UddannelseForsikringerStøtteGode rådFAQOmKontaktDagsordenMedlemmerBudgetVedtægterGalleri
Foto:

Vedtægter

Vedtægter for Fællesråd Varde.

 

Fællesråd Varde

 

§ 1 Navn
Sammenslutningens navn er Fællesråd Varde (FV).

Sammenslutningen er hjemmehørende i Varde kommune.

§ 2 Formål
Det er FVs formål at fremme foreningsområdet interesser i Varde kommune. herunder at arbejde for: 

Konstruktive relationer i Varde kommune,rådets medlemsforeninger,andre organisationer med relation til denne del af foreningsrådet i varde kommune og FV imellem.

Mangfoldigheden i udbud af foreningsaktiviteter der ikke vedrører idræt

Kvalitativ udvikling af foreningsaktiviteter der ikke vedrører idræt

Indgå i dialog med udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af foreningsområdet interesser i Varde Kommune.


§ 3 .
Enhver forening eller organisation,der er hjemmehørende i Varde kommune kan optages som medlem af FV,under forudsætningaf ,at foreningen/organisationer:

er godkendt som folkeoplysende forening i Varde kommune,af Varde komune og har foreningsaktiviteter,der ikke er idræt og /eller andre konkurenceaktiviteter,som sit primære formål.

 

§ 4 

Udmeldelse kan ske skriftligt til FV uden forudgående varsel


§ 5 General forsamlingen er FVs højeste myndighed,og består af FV medlemmer.
Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert år i April og indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail.

Forslag der ønskes behandlet til vedtagelse,skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes og udsendes straks hersfter til medlemsforeningerne.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden skal indeholde følgende:

1.Valg af dirigent og stemme tællere

2.Bestyrelsens beretning for året der er gået.

3.fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.Medlemsforeningernes ønske til varde kommune,budget og forbedringer det næste år.

5.indkomne forslag.

6.Valg til bestyrelse.

7.valg af revisor og 1 suppleant.

8.Eventuelt.

 

§ 6 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,og skal indkaldes når mindst 1/4 af FVs medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.

Bestyrelsen indkalder derpå snarest til ekstraordinær generalforsamling efter de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 7 
FVAs bestyrelse består af 6-10 rådsmedlemmer som konstituerer sig selv med formand, kasserer og evt. næstformand. 

Rådet kan nedsætte relevante underudvalg efter behov, som kan bestå bestyrelsesmedlemmer og medlemmer fra medlemsforeningerne.

 

§8

FVA fastlægger selv deres møderække.

Forslag der ønskes behandlet af bestyrelsen,skal være formanden i hænde senest to uger før mødet afholdes.

 

§9

Beslutninger fræffes ved simpelt flertal,dog med de undtagelser, der gives i §§10 og 11.Ved stemmelighed kan formanden træffe afgørende beslutning.

 

§10

FVs bestyrelse består af 

6-10 medlemmer,derer valgt af og blandt foreningerne i Varde kommune,som er medlem af FV.

Hver forening,der er medlem af FV,har en stemme i valget af bestyrelsemedlemmer.

Der kan godt sidde mere end et bestyrelsesmedlem fra samme forening.

Valg perioden er 2 år,således at3-5 melemmer er på valg i lige år ,mens de andre 3-5 melemmer er på valg i ulige år

Medlemmer af FV vælger for et år ad gangen2 suppleanter til bestyrelsen.

FVs bestyrelse udpeger formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer ved konstituerende møde.

Valgperioden er to år,således at formanden er på valg i lige år,mens næstformanden er på valg i ulige år.

FVs bestyrelse udpeger 2 repræsentanter fra bestyrelsen til deltagelse i Fitidssamrådet.

 

§11

FVs bestyelse udfører de beslutninger,der vedtages af Udvalget for Kultur og Fritid i Varde kommune,samt opgaver jævnfør kompetencebeskrivelsen.

Næstformanden overtager formandens opgaver ved dennes forfald,dog længst til næste ordinære møde.hvis dette sker,vælger bestyrelsen en ny næstformand.

§12

Fællesrådet tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre af rådets bestyrelsesmedlemmer. Kasserer har bemyndigelse til at foretage ind- og udbetalinger via bank.

 

§13

FVAs regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet underskrives af bestyrelsen og fremlægges for FVs medlemmer på ordinær generalforsamling.

§14

FVs økonomiske aktiver indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut.

§15

Til ændring af nærværende vedtægt kræves at 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer for.

Vedtægterne skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid,inden de er gældende.

Udvalget for Kultur og Fritid kan til enhver tid foreslå vedtægterne ændret.

§16

Beslutninger om rådets ophævelse kan kun ske af Udvalget for Kultur og Fritid på et i den anledning indkaldt møde.

 

Således godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid 8 marts 2018

 

Mads Sørensen

Udvalget for Kultur og Fritid

 

 

 

 

Fællesråd Varde

Rudin Riknagel
Tarpvej 21

6870 Ølgod

Tlf. : +45 20135738
Mail: formand@vardefaellesraad.dk


Mail: kontakt@vardefaellesraad.dk 

Web: www.vardefaellesraad.dk 

Social medier:
Facebook 
Youtube 
Nyhedsbrev:

CVR: